ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅರ್ಜಿ.

Welcome To NEKRTC Online Application

ಈ.ಕ.ರ.ಸಾ. ಸಂಸ್ಥೆಯ

ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ

 

 
ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಂಭವನೀಯ ದಿನಾಂಕ 18-05-2015 ರ ನಂತರ ಕರೆಪತ್ರ ಮುದ್ರಿಸಿಕೊಂಡು, ಕರೆಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂಲ ಧಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ದೇಹಧಾರ್ಡ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ.ಕ.ರ.ಸಾ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
     adobe     ವಿಳಾಸ :    ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರಿಗೆ ಸದನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗುಲಬರ್ಗಾ